Adaugă detalii elev

PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT - P.I.P.

Detalii Elev

Inițiale:
Școala:
Data nașterii:
Clasa:


Platforme de comunicare și educaționale utilizate de școala :


Classroom
Kinderpedia
Meet
24 Edu
Teams
Teams
AdServio
Whatsapp
Zoom
Webex
alte platforme (daca este cazul)

 

Detalii Certificat O.S.P.

Nr. Certificat O.S.P
Diagnostic specificat în Certificat O.S.P.

Detalii Recomandări Certificat O.S.P.

Servicii recomandate în planul Certificatului O.S.P:

Servicii educaționale (curriculum adaptat)

Servicii de asistență psihopedagogică

Servicii de consiliere si orientare școlară

Servicii de terapie logopedică

Servicii de terapie educațională

Servicii de kinetoterapie

Asigurarea transportului la unitatea de învățământ

Măsuri de sprijin pentru educația incluzivă

Încadrarea în grad de handicap:

Neîncadrat
Ușor
Mediu
Accentuat
Grav
Grav cu asistent personal

INFORMAȚII EDUCAȚIONALE

Evaluare generală a abilităților conform vârstei cronologice, pe diferite domenii:

a) domeniul cognitiv - comunicare și limbaj:

b) domeniul socio-afectiv:

c) domeniul cognitiv - inteligență numerică și rezolvare de probleme:

d) domeniul psihomotor:

 

Evaluare generală observată (sau transmisă de alți membrii ai echipei de caz):

Aspecte pozitive
Aspecte negative
disponibilitate de a participa activ la activitățile școlare
capacitate de a participa activ la activitățile școlare
disponibilitate de a participa pozitiv la situațiile sociale
capacitate de a relaționa social, independent
capacitate de a relaționa social, mediată de prezența unui asistent personal/facilitator
colaborează și acceptă sugestii privind rezolvarea sarcinilor școlare
reacționează pozitiv la recompense (note bune) și laude
are dezvoltate relații de prietenie în rândul colegilor de clasă
capacitate de a învăța algoritmi simpli de lucru
capacitate de a desfășura independent activități școlare
capacitate de a desfășura activități școlare, mediată de prezența unui asistent personal/facilitator
spune ”nu am înțeles” adecvat sarcinilor școlare
competențe școlare bine dezvoltate
competențe școlare bine dezvoltate, doar în aria intereselor
ritm de lucru la nivelul clasei
abilitatea de a recepționa informații la nivel funcțional
abilitatea de a comunica verbal la nivel funcțional
abilitatea de a scrie la nivel funcțional
abilitatea de a citi la nivel funcțional
abilitatea de a realiza calcule la nivel funcțional
abilități de utilizare a tehnologiilor informaționale și de comunicare
aptitudini plastice și creative
abilități de orientare spațio-temporală în curs de formare/consolidare
respectă măsurile de prevenire a infectărilor recomandate de unitatea de învățământ
extrașcolar, practică un sport sau participă la cursuri de aptitudini
interese și aptitudini în curs de dezvoltare
poate oferi suport în activitățile școlare altor colegi
stabilitate emoțională, fără refuzul sarcinilor de lucru
rezistență la frustrările școlare
relații școlare fără conflicte
alte aspecte pozitive observate
indisponibilitate de a participa activ la activitățile școlare
incapacitate de a participa activ la activitățile școlare
indisponibilitate de a participa pozitiv la situațiile sociale
incapacitate de a relaționa social, independent
incapacitate de a relaționa social, chiar și mediată de prezența unui asistent personal/facilitator
nu colaborează și nu acceptă sugestii privind rezolvarea sarcinilor școlare
nu reacționează pozitiv la recompense (note bune) și laude
nu are dezvoltate relații suficiente de prietenie în rândul colegilor de clasă
incapacitate de a învăța algoritmi simpli de lucru
incapacitate de a desfășura independent activități școlare
incapacitate de a desfășura activități școlare, chiar și mediată de prezența unui asistent personal/facilitator
nu spune ”nu am înțeles” adecvat sarcinilor școlare
competențe școlare slab dezvoltate
competențe școlare slab dezvoltate,chiar și în aria intereselor
ritm de lucru sub nivelul clasei
abilitatea de a recepționa informații nu este la nivel funcțional
abilitatea de a comunica verbal nu este la nivel funcțional
abilitatea de a scrie nu este la nivel funcțional
abilitatea de a citi nu este la nivel funcțional
abilitatea de a realiza calcule nu este la nivel funcțional
fără abilități de utilizare a tehnologiilor informaționale și de comunicare
fără aptitudini plastice și creative
abilități de orientare spațio-temporală neformate/neconsolidate
respectă parțial sau deloc măsurile de prevenire a infectărilor recomandate de unitatea de învățământ
extrașcolar, nu practică un sport sau nu participă la cursuri de aptitudini
interese și aptitudini neconturate
nu poate oferi suport în activitățile școlare altor colegi
instabilitate emoțională, cu refuz a sarcinilor de lucru
rezistență scăzută la frustrările școlare
relații școlare deseori conflictuale
alte aspecte negative observate


 

Măsuri și strategii compensatorii recomandate de către responsabilul de caz

conform ordinului 3124/2017, privind Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare(TSI):

 
Art.20 Măsurile compensatorii
computer/tabletă cu software - sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare;
aparat de înregistrare care permite elevului să își completeze notițele în timpul lecției (tabletă, reportofon etc.), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
hărți mentale, mape conceptuale ale unității de studiu;
manuale şi cărți în format digital (audio-book);
dicționare, vocabulare digitale;
tabele cu: lunile anului, anotimpurile, zilele săptămânii, alfabetul, formule, definiții etc.;
texte cu imagini, sinteze, scheme;
prezența cadrului didactic care să citească itemii textului din manual, sarcinile de rezolvat, chestionarele cu răspunsuri multiple;
computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire şi de corectare a eventualelor greșeli;
software pentru realizarea hărților mentale, mape conceptuale;
fotocopii adecvate ale unității de studiu;
dicționar digital (sub formă de tabletă sau pe computer);
calculator care să faciliteze operațiile de calcul;
alte instrumente tehnologice mai puțin evoluate, cum ar fi tabela pitagoreică, de măsuri, tabel cu formule matematice, scheme conceptuale etc.;
altele, la decizia cadrului didactic.
Art.21 Măsurile de dispensare
dispensarea cititului cu voce tare în faţa clasei;
dispensarea citirii autonome a unor texte a căror lungime şi complexitate nu este compatibilă cu nivelul de abilitate al copilului;
cantitatea excesivă de teme pentru acasă;
memorarea poeziilor, formulelor, tabelelor, definițiilor;
dispensarea studierii limbilor străine în forma scrisă sau citită;
efectuarea mai multor teste/ evaluări la puţină vreme unele după altele;
dispensarea scrierii rapide după dictare;
dispensarea luării de notițe scrise;
dispensarea copierii de pe tablă, recopierea textelor;
dispensarea respectării timpilor pentru realizarea sarcinilor de lucru în scris;
scrierea de mână a temelor pentru acasă pentru cazurile severe de disgrafie (se acceptă scrierea pe calculator sau transcriere de către părinte);
dispensarea memorării tablei înmulțirii;
dispensarea copierii textelor (ex. probleme matematice) de pe tablă sau manuale - compensare cu texte pregătite anticipat, printate şi lipite pe caiete (sau lucru direct pe fişe);
altele, la decizia cadrului didactic.
Art.23 Evaluarea adaptată
testele şi verificările se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte;
se asigură timp suplimentar (30 - 60 de minute) pentru execuția probelor sau se asigură verificări cu mai puține cerințe;
se introduc probe informatizate;
se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat în timpul verificărilor, subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;
se asigură folosirea instrumentelor compensatorii atât la probele scrise cât şi la cele orale;
se vor prevedea verificări orale ca alternativă la cele scrise (mai cu seamă la limbile străine);
în notarea la probele orale se va ţine cont de capacitățile lexicale şi expresive ale elevului;
în funcție de situație, evaluările vor fi concepute astfel încât să limiteze scrisul (de ex. exerciții cu spaţiu de completat, exerciții de bifat, unit, etc);
la notarea/evaluarea testelor scrise se va ține cont de conținut, nu de formă;
se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule.
 


 

Domeniul de intervenție COGNITIV - COMUNICARE ŞI LIMBAJ

 
Exemple Aleatorii de Competente Generale/Activitati de învățare Mai multe AICI
 
- Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare - „scrierea” unor bileţele cu mesaje diverse, folosind desene, simboluri (inventate spontan sau stabilite anterior)
- Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică - transmiterea unor instrucţiuni simple, de tipul celor de mai sus, în cadrul unor jocuri în perechi/de grup;
- Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute - participarea la activităţi de tipul „Ştirile zilei”, în care copiii ascultă întâmplări/ evenimente povestite de colegi sau adulţi invitaţi
- Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute - discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din cuvinte
- Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute - numărarea cuvintelor dintr-un enunţ scurt

Competente Generale/Activitati de învățare - Introduse manual
Lista Activități


Metode/mijloace utilizate
Perioada de timp
Criterii de evaluare a progresului
Metode/mijloace monitorizare
Obs.


 

Domeniul de intervenție COGNITIV - INTELIGENŢĂ NUMERICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME

 
Exemple Aleatorii de Competente Generale/Activitati de învățare Mai multe AICI
 
- Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate;
- Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător - descrierea unor figuri şi corpuri geometrice din mediul apropiat
- Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat - identificarea unor surse de electricitate (baterii, acumulatori) care asigură funcţionarea unor obiecte
- Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat - jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoaşterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie, ninsoare, vânt etc.);
- Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat - explorarea unor softuri educaţionale adecvate vârstei

Competente Generale/Activitati de învățare - Introduse manual
Lista Activități


Metode/mijloace utilizate
Perioada de timp
Criterii de evaluare a progresului
Metode/mijloace monitorizare
Obs.


 

Domeniul de intervenție SOCIO-AFECTIV

 
Exemple Aleatorii de Competente Generale/Activitati de învățare Mai multe AICI
 
- Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi - exprimarea prin desen a regulilor de comunicare la şcoală şi afişarea acestora pentru a fi vizualizate de elevi –exemplu: vorbim pe rând, ascultăm activ, respectăm programul şcolar, ajutămcolegii când ne solicită sprijinul, adresăm întrebări etc.
- Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse - folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese
- Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar - exerciţii de identificare în imagini a organizării învăţării: întreruperea jocului, pregătirea materialelor, concentrarea asupra rezolvării sarcinilor, eliminarea surselor de perturbare a atenţiei, momente de relaxare etc.
- Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi - jocuri pentru recunoaşterea copiilor, pe baza enumerării trăsăturilor fizice relevante
- Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi - jocuri din folclorul copiilor, practicate în şcoală sau în afara şcolii, vizând exprimarea emoţiilor

Competente Generale/Activitati de învățare - Introduse manual
Lista Activități


Metode/mijloace utilizate
Perioada de timp
Criterii de evaluare a progresului
Metode/mijloace monitorizare
Obs.


Domeniul de intervenție PSIHOMOTOR

 
Exemple Aleatorii de Competente Generale/Activitati de învățare Mai multe AICI
 
- Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte precizate;
- Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări - precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor unităţi de măsură neconvenţionale
- Utilizarea numerelor în calcule elementare - reprezentarea numerelor de la 1 la 31 cu ajutorul unor obiecte (jetoane, creioane, mărgele etc.) sau semne (cerculeţe, linii etc.);
- Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse - exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi materialelor de lucru
- Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare - decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene sau prin colare, folosind seminţe, hârtie, fire etc

Competente Generale/Activitati de învățare - Introduse manual
Lista Activități


Metode/mijloace utilizate
Perioada de timp
Criterii de evaluare a progresului
Metode/mijloace monitorizare
Obs.


DESPRE
 

Pagină creată cu ajutorul app.rei.plus - © Takmate Solutions