Unitatea școlară
Localitatea Județul


NOTĂ INFORMATIVĂ

către reprezentantul legal al (iniţialele) , clasa

În conformitate cu prevederile articolului 64 din ordinul 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, vă informam ca elevul poate să beneficieze de existenţa unui facilitator/shadow aşa cum este el prevăzut în cadrul acestui articol:

 1. Fiecare unitate de învăţământ în care se află copii cu dizabilităţi şi/sau CES include în regulamentul de organizare şi funcţionare proceduri privind aprobarea prezenţei facilitatorilor în unitatea de învăţământ, precum şi modul de organizare a activităţii acestora, acestea fiind prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 2. Facilitatorul menţionat la art. 63 alin. (2) lit. d) poate fi unul dintre părinţi, asistentul personal, pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinţi faţă de care copilul are dezvoltată o relaţie de ataşament sau un specialist recomandat de părinţi/reprezentantul legal.
 3. Numirea de către părinţi/reprezentantul legal a unui facilitator se face în urma includerii acestuia în planul de abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii psihoeducaţionale. Includerea facilitatorului în plan se face fie la solicitarea părinţilor/reprezentantului legal, fie la recomandarea unui profesionist, cu acordul părinţilor/reprezentantului legal.
 4. Pentru copiii cu grad de handicap grav cu asistent personal, părinţii/reprezentantul legal asigură obligatoriu facilitator.
 5. Un facilitator poate avea grijă de mai mulţi copii cu dizabilităţi şi/sau CES în aceeaşi clasă.
 6. Părinţii/Reprezentantul legal pot/poate numi facilitatori provenind din cadrul unor organizaţii neguvernamentale, universităţi, alte instituţii, cu care unitatea de învăţământ încheie acorduri în acest sens.
 7. Pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau CES care necesită tratament pe parcursul programului şcolar, dacă părinţii/reprezentantul legal nu pot/poate asigura facilitator, se includ prevederi pentru asigurarea tratamentului în contractul cu unitatea de învăţământ.
 8. Atribuţiile facilitatorului sunt cel puţin următoarele:
  1. supravegherea şi îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în pauze şi în cursul activităţilor extraşcolare;
  2. facilitarea relaţiei copilului cu colegii, în timpul orelor de curs şi în pauze;
  3. facilitarea relaţiei copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs;
  4. sprijin la efectuarea exerciţiilor predate, în timpul orelor de curs;
  5. colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant şi de sprijin şi cu alte cadre didactice şi profesionişti din şcoală;
  6. facilitarea relaţiei cu colegii şi profesorii în cursul activităţilor extraşcolare;
  7. colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali.
 9. Prezenţa facilitatorilor la clasă nu poate fi condiţionată de gradul de handicap.
Această notă informativă a fost realizată de către , în calitate de , ca reprezentant al .


Pagină creată cu ajutorul app.rei.plus - © Takmate Solutions